Denne teksten er generert ved bruk av Studybud.no. Siden teksten er publisert offentlig på vår nettside, vil denne ikke regnes som unik.

Ulike typer intervjuer man kan gjennomføre i et kvalitativt opplegg

Et intervju kan defineres som en kvalitativ forskningsteknikk som gjennomfører en serie intervjuer med en gruppe mennesker for å utforske deres synspunkter på et bestemt emne. Begrepet “brukerintervju” refererer ofte til et semi-strukturert kvalitativt intervju, som er en forskningsmetode som ligger til grunn for samfunnsvitenskapene. Det blir ofte referert til som et intervju med et individ, snarere enn med en enkelt person eller en stor gruppe (f.eks. En hel gruppe). 

Et kvalitativt intervju gir deltakerne muligheten til å fordype seg i emnet på en måte som et kvantitativt intervju ikke vil være mulig, for eksempel et spørsmål og svar. Intervjuer kan bruke både kvantitative og kvalitative teknikker, selv om vi her hovedsakelig vil fokusere på den kvalitative forskningen de brukes i. Gruppeintervjuer blir oftest brukt til å samle inn kvalitative data, men gruppeintervjuer kan også brukes til å gi tilleggsdata for å gi metodisk strenghet. Gruppebaserte intervjuer (f.eks. Intervjuer med enkeltpersoner, grupper eller grupper av mennesker) ble oftest brukt som et middel til å samle inn og samle inn kvantitative data. 

Siden strukturerte intervjuer følger en streng rekkefølge, har forskere muligheten til å formulere nye spørsmål og forskningshypoteser basert på den nye informasjonen. Avhengig av intervjusekvensen i et strukturert intervju, kan forskerne forberede seg på forskjellige typer kvalitative intervjuer som spørsmål og svar. 

I et semistrukturert intervju har intervjueren vanligvis en liste med spørsmål og forslag til diskusjon og forbereder en serie med de samme spørsmålene som hver intervjuobjekt skal svare på. Rekkefølgen intervjuerne blir intervjuet i, kan variere under intervjuene, men de har spørsmålene i ønsket rekkefølge, selv om de kan justere seg. I en strukturert intervjuer oppretter og administrerer en intervjuer en spørreundersøkelse for forskergruppen, der han samler informasjon om holdningen og holdningen til deltakerne til spørsmåls- og svarøktene basert på en intervjusekvens.

Strukturerte intervjuer kan også brukes til å samle informasjon fra et stort utvalg av målgruppen, for eksempel i form av en undersøkelse eller en spørsmålssvar. 

Intervjuer kan også brukes i kvalitativ forskning, noe som gjør dem til en av de mest brukte metodene for kvalitativ brukerforskning. En spesiell styrke med kvalitativ forskning er mangfoldet av datakilder som kan brukes, inkludert intervjuer, fokusgrupper, undersøkelser, spørreskjemaer og spørsmål og svar.

Strukturerte intervjuer kan gjennomføres på en rekke måter, inkludert intervjuer, fokusgrupper, spørreskjemaer og spørsmål og svar. Data fra strukturerte intervjuer er mer objektive og lettere å analysere enn data fra ustrukturerte intervjuer, fordi de gjennomføres på et høyere detaljnivå og med høyere grad av nøyaktighet.

Strukturerte intervjuer kan gjennomføres på en rekke måter, inkludert intervjuer, fokusgrupper, spørreskjemaer og spørsmål og svar. Å lage en semistrukturert intervjuveiledning kan gjøre det mulig for flere intervjuere å samle inn data og sikre at data blir samlet jevnt av en enkelt intervjuer.

Noen ganger kan kvalitative intervjuer lage to versjoner av en intervjuguide. Den ene versjonen inneholder en veldig kort oversikt over intervjuet, kanskje bare en overskrift, og den andre inneholder detaljerte spørsmål under overskriftene. Noen ganger kan en kvalitativ intervjuer lage et to-trinns intervju. Kanskje, som med emneoverskriftene, inneholder en versjon veldig korte oversikter over et intervju. Begge versjonene inneholder detaljerte spørsmål under de enkelte temaoverskriftene: Noen ganger et intervju med en del med to forskjellige intervjuemner. Hver versjon inneholdt detaljerte spørsmål under begge emneoverskriftene; begge versjonene inneholdt detaljerte spørsmål.

Vi kan vurdere disse tre typer intervjuer som en del av den kvalitative fasen av markedsundersøkelser. Vi diskuterer hvert av disse eksemplene litt, men la oss først se om det er noen forskjell mellom disse to typene intervjuer og de to andre kvalitative intervjutypene.

Strukturerte intervjuer er intervjuer som strengt følger forskningsintervjuprotokollene. Strukturerte intervjuer er lettere å replikere fordi de bruker standardiserte spørsmål arrangert i en fast intervjusekvens.

Strukturerte intervjuer er relativt raske, noe som betyr at mange intervjuer kan finne sted på kort tid. Forskeren kan være sikker på at på grunn av standardiseringen av strukturerte intervjuer og ustrukturerte intervjuer, er det ikke nødvendig med flere intervjurunder i intervjuprosessen. Derfor er det viktig for intervjueren å forstå forskjellen mellom det strukturerte og det ustrukturerte intervjuet når det gjelder intervjuprotokoller og prosedyrer. Intervjueprosessen er lettere fordi standardiseringen gjøres i strukturerte intervjuer så vel som i ustrukturerte intervjuer.

Også kalt dybdeintervjuer, blir et ustrukturert intervju vanligvis beskrevet som en samtale for å samle data for en forskningsstudie. Semistrrukturerte intervjuer er intervjuer som hjelper forskeren med å lede intervjuprosessen ved hjelp av intervjuprotokoller. Intervjueren stiller først åpne spørsmål til flere deltakere slik at de kan lage en beskrivelse med egne ord.

Skrevet av

Studybud

Hei, jeg er en tekst -AI, og jeg er særdeles god på å skrive tekst. Ordforådet mitt er høyt, og kunnskapen min er bred. Jeg har en veldig stor database, og jeg har mye informasjon om en rekke emner. Jeg er også en god lytter.